Print this page

Strona główna

Muzeum Dawnego Kupiectwa wspólnie z Muzeum Modeli Papierowych w Policach nad Metuji realizuje projekt „Tradycja w nowej szacie” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775.

plakatplakat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 20 października 2017 r. zapraszamy na nową wystawę czasową.

Plakat 


GODZINY OTWARCIA EKSPOZYCJI

MAJ - WRZESIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 17.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 16.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

Zalecamy rozpoczęcie zwiedzania minimum na pół godziny przed zamknięciem Muzeum

 

Ceny biletów

normalne - 6,-zł

ulgowe i wycieczkowe - 4,-zł

oprowadzanie wycieczek - 30,-zł

lekcje muzealne - 30,-zł

W piątek wstęp bezpłatny 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Plakat

 

Dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy
zapraszają wszystkich świdniczan do wzięcia udziału w IV edycji konkursu:
Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa

I, II i III edycja konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Świdnicy. W obecnej - IV edycji, podobnie jak w poprzednich, dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, a zakwalifikowane do niego prace będą prezentowane na wystawie czasowej w salach Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Rynek 37. Do zmierzenia się z tym plastycznym wyzwaniem, w którym oprócz elementów typowej szopki bożonarodzeniowej zawarte muszą być architektoniczne „akcenty” świdnickie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta. Oceniane prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo. Liczymy na udział dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na szopki wykonywane w gronie rodzinnym. Zapraszając Państwa do wzięcia udziału w konkursie dołączamy poniżej jego szczegółowy regulamin. Mamy nadzieję na liczny udział świdniczan w naszej świątecznej inicjatywie.

 

 Regulamin IV edycji konkursu otwartego
„Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa”


§ 1
Organizatorami konkursu są Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
i Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

§ 2
Cele konkursu
1. Kultywowanie tradycji świątecznych i dziedzictwa narodowego,
2. Skierowanie uwagi dzieci i dorosłych na ważność zwyczajów i obrzędów związanych z czasem Bożego Narodzenia,
3. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędowością.

§ 3
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci, dorośli, osoby indywidualne, grupy oraz całe rodziny.

§ 4
Wymogi względem pracy
Forma pracy – przestrzenna (na wzór szopki krakowskiej), wykonana z materiałów dowolnych, mająca charakter rękodzieła, bez użycia gotowych komponentów, w której obok elementów związanych z tradycjami świąt Bożego Narodzenia znajdzie się chociaż jeden zminiaturyzowany, architektoniczny motyw świdnicki. Szopka powinna być trwała i stabilna, zaopatrzona w metryczkę  przymocowaną na stałe do jej boku (wypisaną czytelnie drukowanymi literami, zawierającą: imię i nazwisko autora/autorów pracy), z zaznaczeniem kategorii wiekowej (wiek dziecka lub określenie czy jest to osoba dorosła), sposób kontaktu: telefoniczny, e-mail. Jeżeli pracę zgłosiła szkoła, stowarzyszenie lub inna grupa, oprócz wykazu autorów pracy, należy podać nazwę instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna lub osoby prowadzącej. Szopki bez opisu nie będą przyjmowane. Zastrzega się, że biorące we współzawodnictwie szopki nie mogły być prezentowane wcześniej na innych tego rodzaju konkursach. Praca nie może naruszać  żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udzielenie organizatorom prawa do publikacji zdjęć szopki w środkach masowego przekazu i prezentowania jej na wystawie.

§ 5
Kryteria oceny
Walory artystyczne i estetyczne, staranność wykonania, nowatorskość wykonanej pracy, ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, sposób wykorzystania świdnickiego motywu architektonicznego. Ze współzawodnictwa zostaną wykluczone prace z „gotowymi” elementami, np. figurkami.

§ 6
Ocena
Szopki oceni niezależne jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Młodzieżowego Domu Kultury. O wynikach zostaną poinformowane lokalne środki masowego przekazu. Zdobywca głównej nagrody oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez organizatorów.

§ 7
Nagrody
Przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz wyróżnienia. Praca nagrodzona przechodzi na własność muzeum i może być eksponowana na corocznych wystawach szopek, bez ponownego uczestnictwa w konkursie.

§ 8
Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (po przyjęciu prac na konkurs) do wprowadzenia kategorii wiekowych. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Prace należy składać od 28 listopada do 5 grudnia 2017 r., w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Muzeum Dawnego Kupiectwa. Prace uszkodzone nie będą przyjmowane na konkurs. Ze zgłoszonych na konkurs szopek jury dokona wyboru prac, które będą prezentowane na wystawie czasowej, jej wernisaż oraz wręczenie głównej nagrody i wyróżnień odbędzie się w grudniu 2017 r. podczas Świdnickiej Kolędy. Szopki wykorzystane do organizacji wystawy będzie można odebrać w Muzeum Dawnego Kupiectwa w dniach od 2 lutego do 9 lutego 2018 r. (w godz. 10.00 – 15.00). W indywidualnych wypadkach możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu, ustalenie innego terminu odebrania prac. Prace nie odebrane do końca miesiąca lutego 2018 r. przejdą na własność organizatorów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika konkursu danych niezgodnych z prawdą. Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie zakwalifikowane na wystawę powinny być odebrane w ciągu 30 dni (w godzinach otwarcia Muzeum Dawnego Kupiectwa), po tym terminie przejdą na własność organizatorów.
W razie potrzeby dodatkowych informacji udzielą:
- dr Dobiesław Karst z Muzeum Dawnego Kupiectwa, tel. 74/8521291, muzeum_historia@poczta.onet.pl
- mgr Elżbieta Tarnowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, tel. 74/8512756.§ 9

METRYCZKA
Imię i nazwisko, kategoria wiekowa (dziecko - z podaniem lat, osoba dorosła, w wypadku szkoły, organizacji, stowarzyszenia i innych instytucji ich nazwa)  
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna lub przedstawiciela  grupy: ..............................................................................................................................
e-mail, telefon nauczyciela, opiekuna lub przedstawiciela grupy: .......................................................................................

 

---------------------------------------------------------------------------

Film

 

 

 

 Film o Muzeum

 

 

 

 

 

 

Herb   Film o Świdnicy w telewizji czeskiej

 

 

Zdjęcie

 

 

     Panoramy wirtualne Muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook    Facebook

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od pracy w 2017 r.

1 stycznia (niedziela) Nowy Rok

6 stycznia (piątek) Święto Trzech Króli

16 kwietnia (niedziela) Wielkanoc (pierwszy dzień świąt)

17 kwietnia (poniedziałek) Wielkanoc (drugi dzień świąt)

1 maja (poniedzialek) Święto Pracy

3 maja (środa) Święto Konstytucji 3 Maja

4 czerwca (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego

15 czerwca (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia (wtorek) Wniebowzięcie NMP

1 listopada (środa) Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada (sobota) Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień

26 grudnia (wtorek) Boże Narodzenie (drugi dzień)